logo

Reconstructie Dorpskern Zwammerdam

Kies een thema en dien je idee in

We inventariseren alle ideeën, aandachtspunten, vragen en opmerkingen bij de inwoners over het functioneren van hun openbare ruimte. Dit doen we aan de hand van 3 thema's:

  • Bestrating en parkeren
  • Riolering en water
  • Groen

Alle ideeën worden verzameld, getoetst, besproken en zoveel mogelijk meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.

Ook als je niet in het gebied woont, kun je een goed idee hebben voor de dorpskern van Zwammerdam. Iedereen mag daarom ideeën indienen. 

Thema: Bestrating en parkeren

Een gedeelte van het gebied is een 30km zone en een gedeelte woonerf. Er zijn enkele parkeerplaatsen, maar meestal wordt er geparkeerd op stroken waar geen parkeeraanduiding is. Er is niet overal een trottoir. Het is belangrijk dat het openbaar gebied toegankelijk is voor mindervaliden en bereikbaar voor hulpdiensten en afvalinzameling. Laden en lossen moet mogelijk zijn voor de bedrijven. De speelplek aan het Kerkplein is recent ingericht naar idee en wensen van bewoners. Verder zijn er geen speelplekken. 

Hoe zou jij de beperkte ruimte indelen? De rijbaan links van de weg en parkeerplekken rechts, of is andersom juist beter in het gedeelte waar jij woont? Wil je het huidige aantal parkeerplaatsen behouden, of juist verminderen? Zijn er nog plekken nodig om fietsen te parkeren? Moet de openbare ruimte geschikt zijn om spelen op straat toe te laten? 

Wat vind jij belangrijk om te behouden of anders te doen? Stuur je idee in en bepaal mee!

Bekijk de ideeën
Terug naar uitleg

Thema: Riolering en hemelwaterafvoer

In het gebied wordt de bestaande riolering vervangen door een nieuw gescheiden rioolstelstel: er komt een rioolbuis voor het afvoeren van vuilwater komt en één voor het afvoeren van (schoon) hemelwater).

De gemeente ontwerpt een drainagestelsel zodat het grondwater in het openbaar gebied goed op peil blijft. De gemeente heeft ook de zorgplicht om het hemelwater dat niet op eigen terrein verwerkt kan worden (bijvoorbeeld bij een stortbui) te verzamelen en af te voeren. 

In het verleden is er al een enquête gehouden over grondwateroverlast. Verspreid door het dorp hebben bewoners aangegeven te maken te hebben met hoog grondwater en/of water in de kruipruimte. Hier kunnen we niet altijd iets aan doen: de bewoner is zelf verantwoordelijk voor de ontwatering van zijn eigen terrein en voor de bouwkundige staat van zijn gebouwen.

Heb je de enquête gemist of wil je nog iets kwijt over de riolering of het (grond)water? Iets anders? Laat het weten!

Bekijk de ideeën
Terug naar uitleg

Thema: Groen

Er is niet veel openbaar groen in het gebied. Er is wat groen bij de speelplek aan het Kerkplein, en er is een gedeelte gazon voor de kerk. Aan de Kerklaan zit een kleine strook met plantsoen, voor een rij woningen uit de jaren 60-70. Aan het einde van de Brugstraat is een klein vak met plantsoen, en in het gedeelte woonerf aan de Burg. Hoogenboomstraat is een plantsoenvak. 

Er staan ook enkele mooie oude bomen, waaronder lindes rond de kerk en een grote plataan op het Plein. Uit een nog uit te voeren Bomen Effect Analyse moet blijken welke bomen voldoende gezond en toekomstbestendig zijn, en welke beter vervangen kunnen worden (misschien wel op een mooiere plek?)

Wat vind jij? Waar kan er nog wel wat groen bij? Wil je met een aantal bewoners bijv. zelf wat groen onderhouden in het gebied? Zoals een plantenbak of -vak of een geveltuin. Of heb je een heel ander idee? Deel je mening en stuur deze in!

Bekijk de ideeën
Terug naar uitleg

Heb je een vraag?

Stuur een bericht
tekstwolk-punt

Login om verder te gaanCancel