logo

Reconstructie Dorpskern Zwammerdam

Privacy Reconstructie Dorpskern Zwammerdam

In het kort

Via de website van de Reconstructie Dorpskern Zwammerdam worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Privacyverklaring

Deze informatie is in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Alphen aan den Rijn.

1. Algemeen

Om je de mogelijkheid te geven om voor de Reconstructie Dorpskern Zwammerdam ideeën in te dienen en je voorkeur uit te brengen, heeft de gemeente gegevens van je nodig. 

Doel

 • Verzamelen van goede ideeën van inwoners en andere belanghebbenden voor de Reconstructie Dorpskern Zwammerdam
 • Uitvoeren van een draagvlakmeting en toetsing op van de ingediende plannen
 • Voorkeurstemmen van de inwoners verzamelen voor de voorlopig ontwerpen voor de herinrichting van het gebied.

Subdoelen

 • Inzicht geven aan bezoekers, idee-indieners en gemeente in de argumenten voor of tegen een idee.
 • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het participatief ontwerpen via de Reconstructie Dorpskern Zwammerdam

Een spelregel voor het indienen van ideeën is dat iedereen een idee mag indienen. We nodigen nadrukkelijk inwoners van de dorpskern in Zwammerdam uit om op de plannen te stemmen.

2. Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen ontwerp te komen voor de herinrichting van het gebied.

3. Categorieën persoonsgegevens

 • Postcode: van 29 juni t/m 2 augustus 2020 (indienen van ideeën) registreren we postcodes, omdat we willen weten waar de ideeën vandaan komen.
 • Naam: van 29 juni t/m 2 augustus 2020 vragen we mensen die zich registreren om hun naam op te geven. Als je een idee indient, is je naam zichtbaar op de pagina van jouw ingediende plan. Als je een argument plaatst is je naam ook zichtbaar op de pagina. Dit doen we omdat het de kwaliteit van het gesprek / discussie verbetert. Je kunt uiteraard een alias opgeven.
 • E-mail: van 29 juni t/m 2 augustus 2020 vragen we mensen die zich registeren om een e-mailadres, omdat we in contact willen (kunnen) komen over hun ingediende idee. De indieners van ideeën worden via deze site geïnformeerd of hun idee haalbaar is. 
 • Telefoonnummer: van 29 juni t/m 2 augustus 2020 vragen we mensen die een plan indienen om hun telefoonnummer. Dit doen we om snel contact op te kunnen nemen over het plan. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer te geven.
 • IP-adressen: van 29 juni t/m 2 augustus 2020 worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het liken en indienen van plannen te kunnen opsporen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het 25 keer liken van een bepaald idee door dezelfde persoon, om zo te zorgen dat deze in het ontwerp wordt opgenomen.
 • Huisnummers: Van 7 t/m 27 september 2020 vragen we huisnummers uit om de voorkeuren te matchen met dat deel van het ontwerp waar de inwoners wonen. Dit om te voorkomen dat de voorkeur van inwoners die niet in dat specifieke deel wonen onevenredig meetelt.

4. Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van het participatieproject Reconstructie Dorpskern Zwammerdam geldt het volgende:

 • Het indienen en liken van ideeën loopt af op 2 augustus 2020. Daarna worden op de website Reconstructie Dorpskern Zwammerdam geen gegevens meer opgeslagen of gewijzigd. Ideeën, namen van indieners, aantal voor- en tegenstemmen en voor- en tegenargumenten blijven wel zichtbaar op de website.
 • Na 2 augustus 2020 worden de verzamelde gegevens per plan verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse. Deze informatie wordt met de voor- en tegenargumenten meegestuurd aan de medewerkers van de gemeente die van 3 augustus t/m 6 september 2020 de verkregen informatie verwerken in de ontwerpen.
 • Op 7 september 2020 wordt gepubliceerd op de site welke ideeën in het ontwerp worden meegenomen. De niet haalbare ideeën en namen van indieners blijven ook zichtbaar op de website, tenzij de indiener aangeeft dat dit niet haalbare idee moet worden verwijderd.

Alle ideeën blijven zichtbaar op de website nadat het definitieve ontwerp gereed is. Op 3 januari 2021 (twee maanden na afronding van dit participatieproject Reconstructie Dorpskern Zwammerdam) wordt de website geanonimiseerd. De namen van de idee-indieners en namen van mensen die gereageerd hebben op ideeën op de website worden geanonimiseerd. Ook de achterliggende databases worden verwijderd: de geregistreerde namen, postcodes, huisnummers, e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen.

Contact

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, stuur dan een bericht naar doemee@alphenaandenrijn.nl

Login om verder te gaanCancel